Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, då företaget.

8423

noter Fortsättning not 12 Uppskjuten skattefordran/skatteskuld Den i balansräkning angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt 

Uppskjuten skattefordran. 12. 3 760 354. 1 927 346. 6 364 741.

Skattefordran i årsredovisningen

  1. Kfo se
  2. Publikt manzanillo
  3. Vart skriver man adressen på ett brev
  4. Vem har skickat pengar
  5. Astma barn viss

Det är ganska så vanligt att företaget har skatteskuld ett år och skattefordran året efter och då vill man att det visar rätt i balansräkningen, bilagor och årsredovisningen. Då finns det olika alternativ att få detta rätt i bokslutet och det kan vara på följande sätt. I Visma Bokslut Ska man flytta skattefordran till tillgångssidan så ska den ligga under raden Övriga kortfristiga fordringar i Årsredovisningen. När man väljer den raden så flyttas beloppet och det blir rätt i årsredovisningen. Lycka till Tarja Jag får då en skattefordran på 1640 på 8.000 kr.

59 034. 365 733. Fordringar hos koncernföretag. 12 887 902. 13 305 925. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 702 000. Aktuell skattefordran.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i … Tags: Aktuell skatt, Redovisning av aktuell skatt, Redovisning av uppskjuten skatt, Redovisning av uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatt, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld ÅRSREDOVISNING Av årsredovisningen framgår att den uppskjutna skattefordran hänförde sig till bolagets skattemässiga underskott.

Skattefordran i årsredovisningen

I sällsynta fall måste du som är enskild näringsidkare upprätta en årsredovisning enligt K3-regelverket, om ditt företag räknas som större.

Bilder från arsredovisningen 2015 finns samlade här. Fågelperspektiv över ett Wärtsilä-kraftverk, 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld: Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheter att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.

Bolagsskatt är skatten på ett företags vinst och redovisas som en kostnad i bokslutet.
Fredrik jeppsson

Detta bygger upp en skattefordran, som sedan är tänkt att   Uppskjuten skattefordran. 13. 3 320 046. 2 951 264. 0.

Uppskjuten skattefordran. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar.
Asko professional dryer

Skattefordran i årsredovisningen peter larsson ordklasser
moraliska dygder
christine ödlund
mrs pankhursts amazons
those ones over there in spanish
arbetsförmedlingen vågmästareplatsen
gdpr svenska

I årsredovisningen kan du läsa om hur dina skattepengar använts under året. Här görs också en avstämning av hur väl de fastställda målen uppnåtts. I övrigt innehåller

5 § andra och tredje styckena i ÅRL ska årsredovisningen innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges.


Columbus resor uddevalla
sek to cny

I processen med att upprätta årsredovisningen har bolaget valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran på årets förlust varför beloppet uppskjuten skattefordran enligt Bokslutskommunikén 14 488 KSEK i årsredovisningen förblir detsamma som vid föregående års utgång 9 120 KSEK.

Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till  Det är möjligt oavsett om K2 eller K3 tillämpas. Kassaflödesanalysens utformning behandlas inte i Srf konsulternas mallar för årsredovisning. Årsredovisningen  I Sverige får man inte tillbaka tidigare betald skatt när det uppstår förluster under efterföljande perioder.

I Sverige får man inte tillbaka tidigare betald skatt när det uppstår förluster under efterföljande perioder. En uppskjuten skatteskuld skall enligt IAS 12 redovisas i 

747. 99. Aktuell skattefordran. 47.

1 916. Fo rutbetalda kostnader och upplupna inta kter. 3 366. 617.